V zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v podobe vyhotovovania a zverejňovania fotografií a videozáznamov činnosti táborov, ktoré organizuje výlučne spoločnosť Jazdecký areál sv. Františka so sídlom: 966 71 Horné Hámre č. 283, IČO: 44559763.

Fotografie a videozáznamy z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom zverejňuje organizátor za účelom podpory marketingovej činnosti a reklamy detských táborov organizovaných horeuvedeným organizátorom na svojej webovej stránke farm.sk, Facebooku, propagačných materiáloch (infoletáky, plagáty). 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba najviac na dobu 10 rokov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na webovej stránke organizátora www.farm.sk poučená. 
Daný súhlas dotknutej osoby sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne.

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať zaslaním mailu na jasf.info@farm.sk.